Javno-privatno partnerstvo

Donošenjem Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona i provedbenih propisa stvoreni su regulatorni okviri na području Kantona da se krene u zaključivanje i realizaciju prvih projekata JPP-a, naročito u oblasti saobraćajne infrastrukture, školstva i zdravstva.

Projekti JPP se u Tuzlanskom kantonu mogu realizovati kroz dva oblika JPP-a:

  • ugovorno javno-privatno partnerstvo (međusobni odnos javnog i privatnog partnera se uređuje Ugovorom o JPP-u), i
  • statusno javno-privatno partnerstvo (zasniva se na suvlasničkom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedničkom privrednom društvu koje je nosilac provedbe projekta putem Ugovora o ortakluku koji se smatra Ugovorom o JPP-u).

 

Kontakt institucije za projekte javno-privatnog partnerstva na području Kantona su Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona (komisijatk@bih.net.ba, + 387 35 281 742) i Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona (www.mrptk.ba).

Zakon o javno-privatnom partnerstvu Tuzalnskog kantona je u prilogu.

DOKUMENTI