Koncesije (Zakon o koncesijama)

Dodjela koncesija na području Tuzlanskog kantona regulisana je Zakonom o koncesijama Tuzlanskog kantona (Zakon o koncesijama TK) i Izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona (Izmjene i dopune zakona o koncesijama TK).

Predmeti koncesija u Tuzlanskom kanotnu mogu biti:

-           korištenje vodotoka i drugih voda na području Kantona;

-           izgradnja hidroenergetskih objekata snage ispod 5 MW;

-          izgradnja i korištenje ili korištenje hidroakumulacija na području Kantona;

-          istraživanje i/ili korištenje energetskih ili drugih mineralnih sirovina uključujući sve vrste soli i solnih voda utvrđenih posebnim zakonom;

-          istraživanje i/ili korištenje sirove nafte i zemnog gasa

-           istraživanje i/ili korištenje nemetaličnih i metaličnih mineralnih sirovina, uključujući sve sekundarne mineraine sirovine utvrđene posebnim zakonom;

-          privredno lovstvo i privredni ribolov na području Kantona;

-           javni linijski prevoz lica na kantonalnim linijama;

-          korištenje ljekovitih termalnih i mineralnih voda;

-          hidromelioracioni sistemi i sistemi za vađenje materijala iz vodotoka i vodnih površina;

-          korištenje poljoprivrednog zemljišta koje nije predmet restitucije;

-          hoteli i ostali turistički objekti;

-          prostori za sport i rekreaciju;

-          komunalne djelatnosti i druge javne službe, kao i izgradnja, održavanje i korištenje komunalnih objekata, ako drugačije nije utvrđeno posebnim zakonom;

-           upravljanje i prerada otpada, osim otpada koji je obuhvaćen komunalnom djelatnosti, uz primjenu čiste tehnologije.

Poseban oblik koncesije je ustupanje izgradnje objekata, postrojenja ili pogona, putem finansiranja projekata po sistemu BOT-a (Builde Operafe Transrer) – izgradnja i finansiranje kompletnog objekta, postrojenja ili pogona, njegovo korištenje i predaja u svojinu Koncesora u ugovorenom roku, koji ne može biti duži od roka utvrđenog Zakonom o koncesijama TK.

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona je regulatorno tijelo koje obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u vezi sa dodjelom koncesija koje su u nadležnosti Kantona.

Više informacija o Komisiji za koncesije i relevantnim dokumentima možete pronaći ovdje