Carinski sistem

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko područje Bosne i Hercegovine. Po svojim osnovnim karakteristikama svrstava se u grupu indirektnih poreza, tereti potrošnju, uračunava se u cijenu robe i prevaljuje na krajnjeg potrošača što je označava kao oblik poreza na promet. Obaveza plaćanja carine nastaje kada predmetna roba pređe carinsku liniju , dok kod ostalih oblika poreza ta činjenica nema nikakvu ulogu. Godine 2005. uspostavljen je jedinstveni carinski sistem u BiH, čiji su osnovni elementi utvrđeni Zakonom o carinskoj politici BiH koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji BiH. Carina se zajedno sa ostalim vrstama indirektnih poreza uplaćuje na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje.

Sve propise koji se tiču carine možete pogledati ovdje 

Lista potpisanih regionalnih i bilateralnih trgovinskih ugovora Bosne i Hercegovine:

-          Sporazum o izbjegavanju duplog oporezivanja (sa 40 zemalja),

-          Centralnoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA) (6 zemalja) i ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom,

-          Ugovor o pridruživanju i saradnji sa EU,

-          Ugovor o promociji i recipročnoj zaštiti investitora (sa 40 zemalja).

Strani investitori su izuzeti od plaćanja carina i carinskih dažbina (osim za putnička motorna vozila, mašina za igru i zabavu).

Detaljnije informacije se mogu pronaći na zvaničnom web portalu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (www.mvteo.gov.ba), Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH - FIPA (www.fipa.gov.ba) i Uprave za indirektno oporezivanje BiH (http://www.new.uino.gov.ba/bs).