Odluke

Administrativne jedinice Odluke Dokumenti
Grad Tuzla Takse za poslovne subjekte Grad Tuzla Takse za poslovne subjekte.pdf
Općina Banovići Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Banovići br. xx/ 14) Odluka o komunalnoj naknadi.pdf
Općina Banovići Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Banovići br. xx/15) Odluka o komunalnim taksama.pdf
Općina Banovići Odluka o naknadama za korištenje građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Općine Banovići br. Xx/14) Odluka o naknadama za koristenje gradjevinskog zemljista.pdf
Općina Čelić Odluka o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi (Službeni glasnik Općine Čelić br. 6/14) Odluka o administrativnim taksama i tarifi opcinskih administrativnih taksi.pdf
Općina Čelić Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Općine Čelić br. Xx/07) Odluka o građevinskom zemljištu.pdf
Općina Doboj Istok Odluka o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi (Službene novine Općine Doboj Istok 1/07, 01/10, 4/11 i 6/14) Odluka o opcinskim administrativnim taksama i tarifi opcinskih administrativnih taksi.pdf
Općina Doboj Istok Odluka o komunalnim taksama (Službene novine Općine Doboj Istok br. 6/13) Odluka o komunalnim taksama.pdf
Općina Gračanica Odluka o općinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Općine Gračanica br. 12/10) Odluka o opcinskim administrativnim taksama.pdf
Općina Gračanica Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Gračanica br. 01/10 i 01/11) Odluka_o_komunalnim_taksama.pdf
Općina Kladanj Odluka o privremenom korištenju javnih površina i visina naknade (Službeni glasnik općine Kladanj br. 3/13 ) Odluka o privremenom koristenju javnih povrsina i visini naknade.pdf
Općina Kladanj Odluka o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi (Službeni glasnik Općine Kladanj br. 3/13 i 7/14) Odluka o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi.pdf
Opština Modriča Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine Modriča br. 1/12) Odluka o opstinskim adminis taksama.pdf
Opština Modriča Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Opštine Modriča br. 4/13) Odluka o komunalnim taksama.pdf
Opština Modriča Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Opštine Modriča br. 1/12) Odluka o komunalnoj naknadi.pdf
Opština Modriča Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Opštine Modriča br. 8/07) Odluka o gradjevinskom zemljistu.pdf
Općina Sapna Odluka o općinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Općine Sapna br.2/08,1/12 i 6/14) Odluka o administrativnim taksama.pdf
Općina Sapna Odluka o načinu korištenja, redu i radu na javnim taksi stajalištima (Službeni glasnik općine Sapna br.5/10 i 4/11) Odluka o nacinu koristenja redu i radu na taksi stajalistima.pdf
Općina Srebrenik Odluka o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi (Službeni glasnik Općine Srebrenik broj 10/05, 5,07, 7/010, 8/12 , 2/13 i 6/15) Odluka o administ. taksama i tarifi opc. adm. taksi u opcini Srebrenik.pdf
Općina Srebrenik Odluka o komunalnim taksama Općine Srebrenik (Službeni glasnik Općine Srebrenik br. 10/05, 11/11, 13/13) Odluka o komunalnim taksama opcine Srebrenik.pdf
Općina Srebrenik Odluka o korištenju javnih površina Općine Srebrenik (Službeni glasnik Općine Srebrenik br.4/09,2/12 i 2/14) Odluka o koristenju javnih povrsina opcina Srebrenik.pdf
Općina Teočak Odluka o komunalnim taksama (Službeni bilten Općine Teočak br. Xx/07) Odluka o komunalnim taksama.pdf
Općina Živinice Odluka o općinskim administrativnim taksama Općine Živinice (Službeni glasnik općine Živinice br.9/13) Odluka o opcinskim administrativnim taksama.pdf
Općina Živinice Odluka o visini rente za 2015 Odluka o visini rente za 2015.pdf
Općina Sapna Odluka o radnom vremenu u određenim djelatnostima
Općina Sapna Odluka o stvaranju povoljnog ambijenta za privlačenje investicija na prostor općine Sapna
Općina Sapna Odluka o komunalnim taksama
Općina Kladanj ODLUKA o taksama - dopuna Odluka o taksama-dopuna.pdf