Sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH
14.12.2016

Sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH

Predstavnik Ministarstva razvoja i poduzetništva je dana 14.12.2016. godine u Vitezu uzeo učešće na sastanku predstavnika institucija različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini koji čine Saradničku mrežu za postinvesticionu podršku ulagačima u BiH. Na sastanku je predložen okvirni plan rada Saradničke mreže u 2017.g., a sumirani su i rezultati realizacije Programa postinvesticione podrške postojećim investitorima u BiH u 2016.godini, te ponuđeni prijedlozi reformi za poboljšanje poslovnog okruženja, sa ciljem prevazilaženja, kroz posjete kompanijama i razgovor sa investitorima, identificiranih investicijskih barijera u BiH.

Postinvesticiona podrška investitoru, kroz Saradničku mrežu, ključna je komponenta promocije investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih nivoa vlasti na privlačenju domaćih i stranih investicija u cilju poticanja lokalnog ekonomskog razvoja u BiH.

Agencija za promociju stranih investicija BiH (FIPA) u saradnji sa 19 općina i gradova, 7 kantona, Brčko distriktom BiH, Vladom FBiH i Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH već četvrtu godinu uspješno implementira Program postinvesticione podrške postojećim investitorima zasnovan na Saradničkoj mreži. Institucije na svim nivoima vlasti međusobno sarađuju u rješavanju otvorenih pitanja s kojima se susreću investitori u svom poslovanju.  Grupacija Svjetske banke, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru projekata „Poboljšanje investicione klime i pristupa tržištima - ICAM“ i „Privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH – LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži, a koja će se nastaviti i u 2017. godini.

U 2016. godini timovi sastavljeni od institucija sa više nivoa vlasti, do sada, su posjetili 38 kompanija, uključujući mala, srednja i velika preduzeća, a koja su do sada investirala 243,6 miliona КM i zaposlila 4.373 radnika, od kojih 23% otpada na preuzete radnike kroz akvizicije i privatizaciju, dok se 77% ili 3.368 odnosi na nova radna mjesta. Analitički gledano, od posjećenih 38 kompanija, njih 30, odnosno 79%, su proizvodno orjentisani u sektorima tekstil i koža, metalski, prehrambeni, elektro, hemijski, drvni, auto i energetski, dok se ostatak odnosi na kompanije u okviru uslužnih djelatnosti, trgovine, ICT i turizma, ukupno 21%. Ono što raduje je svakako podatak da 81,6 % posjećenih investitora planira nova ulaganja u iznosu preko 49.9 miliona eura, što je 20% više u odnosu na do sada investirana sredstva, što će rezultirati sa 1,694 novih radnih mjesta, što je povećanje za 39% u odnosu na do sada zaposlene radnike.

FIPA će u narednim mjesecima pripremiti Izvještaj o rezultatima Programa postinvesticione podrške u 2016.g. s prijedlogom reformi za unapređenje poslovnog okruženja u BiH i dostaviti ga Vijeću ministara BiH na usvajanje i proslijeđivanje vladama entiteta i Brčko distrikta BiH za realizaciju.

U 2017.godini Saradnička mreža će proširiti svoje aktivnosti kroz uključenje novih općina, gradova i kantona, povećanje broja kompanija kojima će biti pružena podrška u okviru Programa i kroz nastavak međusobne intenzivne saradnje svih nivoa vlasti na rješavanju otvorenih pitanja investitora, sa ciljem zadržavanja postojećih investitora i podrške njihovom reinvestiranju, kao i privlačenju novih investitora.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE