Objavljen javni poziv za finansiranje projekata u izgradnji kapaciteta mladih u okviru ERASMUS+ programa
19.1.2017

Objavljen javni poziv za finansiranje projekata u izgradnji kapaciteta mladih u okviru ERASMUS+ programa

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava zainteresirane subjekte da je Europska izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i  audiovizuelnu umjetnosti (EACEA) raspisala poziv za apliciranje za Erasmus+ program pod Ključnim aktivnostima 2 (Key Activities 2) koje se odnose na izgradnju kapaciteta u radu sa mladima za 2017. godinu.

Bosna i Hercegovina ima pristup ovom programu Europske Unije, te samim time za navedeni program mogu aplicirati bosanskohercegovačke organizacije i institucije, a koje, u konkretnom slučaju, uključuju  neprofitne organizacije, udruženja, nevladine organizacije, vijeća za mlade te  javna tijela na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Projekti sa kojima se aplicira zahtjevaju učešće tri organizacije iz tri različite zemlje, pri čemu jedan od partnera mora biti iz država učesnika u programu (zemlje Europske Unije i treće države učesnice u Programu), a jedan iz Partnerskih država  (popis navedenih država možete pronaći na slijedećem linku http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_hr.pdf).

Ovi projektimoraju imati za cilj unapređenje  radas mladima, neformalnog učenja i volontiranja, kao i povezivanja sa sistemima obrazovanja i tržišta rada. Moraju podržavati  regionalne i transnacionalne programe mobilnostizaneformalno učenje, a sa ciljem poticanja većeg učešća mladih u društvu.

Dužina trajanja projekta može biti od devet mjeseci do dvije godine, a maksimalan iznos granta je 150.000 EUR.

Rok za apliciranje je 8. mart 2017. godine za projekte koji počinju između 1.jula i 31.decembra 2017. godine.

Više informacija o pozivu moguće je pronaći na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en.

Više informacija o ERASMUS+ programu u BiH možete pronaći na www.erasmusbih.com .

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE