Objavljen Javni poziv – Kreditna sredstva 2017
15.3.2017

Objavljen Javni poziv – Kreditna sredstva 2017

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane subjekte sa područja Tuzlanskog kantona da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2017. godinu

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Kreditna sredstva će se plasirati putem Razvojne banke, s rokom povrata sredstava do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%.

Korisnici kreditnih sredstava su subjekti male privrede čije je sjedište na području Federacije BiH, koji se nalaze u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, izvori - način finansiranja, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti), te dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i to na sljedeći način: 

  • do 200.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 2 do 9 zaposlenih,
  • do 300.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,
  • do 400.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 50 do 249 zaposlenih.

Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70%-tnom iznosu za finansiranje stalnih sredstava, a najviše do 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

Podnosioci prijava pripremaju prijedloge projekata u skladu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga koje su dostupne na web stranici Ministarstva: http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-kreditna-sredstva-2017/ 

Prijave se dostavljaju do 14.04.2017. godine (petak), odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na mail: kredit2017@fmrpo.gov.ba. Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava biti će objavljeni na internet stranici ministarstva.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE