Poziv za dostavljanje aplikacija za tehničku podršku kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) – 18.-ta runda
25.7.2017

Poziv za dostavljanje aplikacija za tehničku podršku kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) – 18.-ta runda

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je objavljen Poziv za predaju grant aplikacija za tehničku podršku za 18. rundu putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata Direkciji za evropske integracije BiH - Uredu Državnog IPA koordinatora (DIPAK) je 4. august 2017. godine.   

Osnovni uslov za apliciranje je da postoji usvojena cjelodržavna strategija u WBIF sektoru za koji se aplicira.

Dodatni kriteriji za apliciranje su:

  • za sektor transporta i energije bit će prihvatljive samo one aplikacije koje imaju jasnu regionalnu dimenziju;
  • za sektor transporta, aplikacije se moraju odnositi na projekte koji se nalaze na Osnovnoj TEN-T mreži (CORE Network).
  • Podsjećamo da su opšti uslovi za apliciranje za WBIF:
  • Aplikacija za tehničku podršku infrastrukturnom projektu mora dolaziti iz jednog od WBIF sektora: energija, transport, okoliš, socijalna infrastruktura (zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalno stanovanje, dr. javne zgrade, itd.);
  • Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan sa investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (EBRD, EIB, KfW, CEB). Navedena vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije.
  • Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava financija prilikom apliciranja.

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 4. august 2017. godine. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Evropskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 4. septembar 2017. godine.  

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: http://www.wbif.eu/

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija :

WBIF/IPF Ured u BiH: aleksandra.ploco@wbif-ipf.eu, tel. 033 941 271/941 272

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE