19. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)
23.1.2018

19. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen 19. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Kako se navodi u saopštenju Direkcije za evropske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK), osnovni uslov za apliciranje je da postoji usvojena cjelodržavna strategija u WBIF sektoru za koji se aplicira.

Specifični uslovi 19. poziva su:

  • moguće je aplicirati samo za tehničku pomoć projektima koji su ranije podržani kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan
  • za sektor transporta i energije bit će prihvatljive samo one aplikacije koje imaju jasnu regionalnu dimenziju ili otklanjaju prepreke koje usporavaju implementaciju postojećeg projekta
  • za sektor transporta, aplikacije se moraju odnositi na Osnovnu TEN-T mrežu (CORE Network)

Opšti uslovi za apliciranje za WBIF:

  • Aplikacija mora dolaziti iz jednog od WBIF sektora: energija, transport, okoliš, socijalna infrastruktura (zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalno stanovanje, dr. javne zgrade, itd.), i sektora Digitalne infrastrukture;
  • Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan sa investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW). Navedena vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektukoji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije;
  • Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja.

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 2. februar 2018. godine. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Evropskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 28. februar 2018. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacionom paketu. Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu.

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF/IPF Ured u BiH

e-mail:  aleksandra.ploco@wbif-ipf.eu

tel: 033 941 271/941 272

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE