Održan stručni skup na temu: “Registracija poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine- stanje i prijedlozi za poboljšanje”
24.5.2018

Održan stručni skup na temu: “Registracija poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine- stanje i prijedlozi za poboljšanje”

U Sarajevu je u četvrtak 24.05.2018. godine održan stručni skup na temu "Registracija poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine- stanje i prijedlozi za poboljšanje".

Stručni skup su organizovala udruženja "Nezavisni biro za razvoj" (NBR) Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao "Link" Mostar zajedno sa Mrežom za ekonomski razvoj BiH-LEDnet  u sklopu aktivnosti programa održivosti razvoja civilnog društva u BIH (CSSP) kojeg podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Skupu su pored predavača iz Federalnog ministarstva trgovine, Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva učešće uzele i predstavnice Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, potom predstavnici Privredne komore FBiH, Udruge poduzetnika i poslodavaca  Žepče, opštinskih uprava, Saveza općina i gradova FBiH, predstavnika malih i srednjih preduzeća i organizacija koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem.

Na Stručnom skupu je predstavljena Kampanja za izmjenu Zakona o privrednim društvima, praksa i iskustvo privrednih subjekata u procesu registracije poslovnih subjekata, te aktivnosti po pitanju izmjena i dopuna Nacrta Zakona o privrednim društvima FBiH.

Istaknuto je da se Vlada FBiH, reformskom agendom obavezala da će do jula 2018 godine uspostaviti jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata (One stop shop). Uspostava jednošalterskog sistema registracije podrazumijeva izmjenu i dopunu niza Zakona i podzakonskih akata, između ostalog Zakona o privrednim društvima. Također je rečeno da je Vlada FBiH  formirala Radnu grupu za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja, kao i Radnu grupu za izradu teksta Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima te da Federacija BiH znatno kasni u procesu reforme registracije biznisa i da je potrebno izvršiti dodatni pritisak na parlamente i nadležna ministarstva da ubrzaju reforme. 

Organizatori skupa su u predhodnom periodu uputili inicijativu sa prijedlozima za izmjenu i dopunu Zakona o privrednim društvima, koja je razmatrana na sastanku Radne grupe, kako bi se ista uvrstila u Nacrt zakona o privrednim društvima.Na ovaj način incirane su izmjene određenih zakonskih odredbi, čijim bi se usvajanjem uspostavila veća pravna sigurnost za poslovanje privrednih subjekata. 

Izmjene zakona odnose se na omogućavanja privrednim subjektima da u peridu kada nemaju poslovne aktivnosti, mogu prekinuti poslovanje i kada se steknu uslovi da isto nastave jednostavnim podnošenjem prijave o ponovnom početku rada nadležnim organima, što bi značajno smanjio broj blokiranih računa firmi kao i likvidaciju društva, te da se harmonizira neujednačena praksa sudova u izricanju visine kazne za privredne prekršaje.

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE