Rang lista korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu
16.10.2018

Rang lista korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćen tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 10/18), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 19.09.2018. godine i člana 8. stav (3)  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije “Ministarstvo privrede" - 31010001 ekonomski kod 614100 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva, broj:  03/1-14-20158/18 od 23.08.2018. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ za podršku jedinicima lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu, objavljuje:

 

RANG LISTU KORISNIKA GRANT SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI" ZA PODRŠKU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIPREMI PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA 2018. GODINU

 

http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MP/2018/Rang_lista_za_JLS-JP_2018.pdf

I LISTU KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE I NEOSNOVANE

http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MP/2018/Lista_nesnovanih_-_JLS-JP_2018-1.pdf
DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE