Započete aktivnosti na evaluaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona
21.10.2019

Započete aktivnosti na evaluaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

U proteklom periodu su u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, pokrenute aktivnosti eksterne evaluacije u osam kantona koji do sada nisu proveli evaluacije integriranih strategija razvoja, koje važe do 2020. godine. Proces je baziran na odredbama važećeg Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i tekstu usaglašene Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH, kao i na obavezama koje je ILDP preuzeo potpisivanjem protokola o saradnji sa vladama kantona.

S tim u vezi je i evaluacija Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. – 2020. zvanično pokrenuta i ona se odnosi na utvrđivanje stepena provedbe Strategije, uz ocjenu ostvarivanja, efektivnosti i efikasnosti planiranih mjera i direktnih rezultata prema definisanim ciljevima i očekivanjima, kao i sumiranje rezultata. Evaluacija u toku se provodi u predzadnjoj godini Strategije, kako bi se osigurali ulazni elementi za izradu sljedećeg dokumenta Strategije razvoja.

Kao jedan od segmenata pomenute evaluacije, ILDP Projekat je u saradnji sa Ministarstvom privrede (Jedinica za upravljanje razvojem TK) organizovao i set sastanaka sa predstavnicima lokalnih zajednica, kantonalnih institucija i razvojnih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona. Sastanci su održani u cilju dobivanja relevantnih podataka o nekoliko značajnih segmenata vezanih za izradu i implementaciju Strategije razvoja, kao što su sistem za upravljanje razvojem, relevantnost strateških mjera i efikasnost provedbe, te uticaj i održivost strateških intervencija. Takođe su sa svim relevantnim akterima definisani i prijedlozi i preporuke za planiranje naredne Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027.

U narednom periodu će konsultanti ILDP Projekta na osnovu prikupljenih podataka i održanih sastanaka pripremiti izvještaj i analizu implementacije aktuelne Strategije razvoja, kako bi na osnovu istih definisali preporuke i osnovu za izradu novog dokumenta Strategije za naredni sedmogodišnji period. 

DOKUMENTI
Nema dokumenata za ovu vijest.
FOTOGRAFIJE