Izmjene i dopune Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2019. godinu
22.10.2019

Izmjene i dopune Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2019. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XVII stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona“, broj: 02/1-14-11418-1/19 od 28.05.2019. godine i Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona“, broj:02/1-14-16866/19 od 03.09.2019. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona,      o b j a v lj u j e

IZMJENE I DOPUNE

JAVNOG POZIVA

za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2019. godinu

 

1. PREDMET IZMJENA I DOPUNA

U Javnom pozivu za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2019. godinu iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, sa pozicije 31010003 – “Podrška razvoju Kantona” objavljenom dana 10.10.2019. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona u tački 3.2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava tekst „Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona“ mijenja se i glasi: „Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja i fondacije sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona“.

U tački 3.4. Maksimalan iznos sredstava u tački b. mijenja se tačka 4. i glasi: „plate zaposlenika udruženja i fondacija i sl.“.

 

2. DODATNI ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA NA JAVNI POZIV

Dodatni rok za dostavljanje prijava za Projekt broj 3 - SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA FINANSIRANIH IZ EU I/ILI DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA je petak, 08.11.2019. godine. Izmijenjene ili dopunjene prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

 

3.  MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Mjesto i način podnošenja eventualnih izmjena i dopuna prijava ostaju neizmjenjeni.

Ostali dio Javnog poziva ostaje neizmjenjen.

                                                                                                                                                                         

FOTOGRAFIJE