Novosti i aktuelnosti

13.6.2017

Izabran pružalac usluga za usluge MapInfo profesional

Gauss d.o.o. Tuzla, izabran je za pružaoca sluga Godišnje pretplate za usluge   MapInfo Profesional. Godišnja cijena usluga sa uračunatim PDV-om iznosi: 1.158,30 KM (slovima:je...

13.6.2017

Obavještenje o nabavci usluga za izbor poslovne banke

Objavljeno je obavještenje za "Pružanje usluga poslovnih banaka Općini Sapna za vođenje depozitnog i transakcijskih računa i usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu". Broj Obavje&scar...

13.6.2017

Javni poziv za zapošljavanje u poljoprivredi

Obavještavamo nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod Biroa u Sapni, da je u toku prijavljivanje na Javni poziv raspisan od strane Federalnog zavoda za zapošlja...

13.6.2017

Zapošljavanje Roma 2017.

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene Rome koje se nalaze na evidenciji Biro-a u Sapni, da je Federalni zavod za zapošljavanje raspisao Javni poziv za sufinansiranje zapošljava...

18.5.2017

Potpisan ugovor za Toplifikaciju objekta sportske dvorane u Sapni

Općinski načelnik Zudin Mahmutović potpisao je ugovor o izvođenju radova na projektu "Toplifikacija objekta sportske dovrane u Sapni"  sa Izvođačem Energotehnika d.o.o. Doboj. Ugovor je vrijed...

13.4.2017

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNIKE

Obavještavamo privrednike sa prostora Općine Sapna da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo javni konkurs za odabir korisnika grant sheme „Jačanje ko...

13.4.2017

Izvođač radova uveden u posao na projektu Sanacija putne komunikacije Nezuk-Baljkovica-Zukići

Nakon potpisivanja ugovora o izvođenju radova na sanaciji putne komunikacije Nezuk-Baljkovixa-Zukići, izvođač radova Izgradnja d.o.o. Teočak je u prisustvu nadzornog organa uveden u posao. Ukupna...

13.4.2017

NASTAVAK IZGRADNJE SPORTSKE DVORANE U SAPNI

Nakon višegodišnje pauze, započeli su radovi na projektu "Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni". Naime, radi se o unutarnjim građevinsko zanatskim radoviMA ukupne vrijednosti o...

13.4.2017

TOPLIFIKACIJA OBJEKTA SPORTSKE DVORANE U SAPNI

Nakon završenog posla Komisije u otvorenom postupku javne nabavke, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za projekat "Toplifikacija objekta sportske dvorane u Sapni". Projeka...

13.4.2017

Izabaran nadzorni organ na projektu Izgradnja kanalizacionog kolektora

Firma Finiš d.o.o. Živinice vršit će nadzor na radovima Izgradnje kanalizacionog kolektora sanitarno fekalnih voda za naselje Podgajnica u Mjesnoj zajednici Sapna, Općina Sapna. Radov...

13.4.2017

Izabran dobavljač goriva za Općinu Sapna u 2017.godini

U ponovljenom postupku javne nabavke goriva za službene automobile Općine Sapna  u 2017.godini, firma B1 COMPANY Sapna, izabrana je za dobavljača, kao jedini kandidat koji je dostavio ponudu ...

14.3.2017

Obavještenje o nabavci - Toplifikacija objekta sportske dvorane u Sapni.

U otvorenom postupku javne nabavke radova za Toplifikaciju objekta sportske dvorane u Sapni u okviru projekta Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni, raspisan je javni poziv. Obavješten...

14.3.2017

Obavještenje o nabavci goriva za službene automobile Općine Sapna u 2917.godini

U konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za Nabavku goriva za službene automobile Općine Sapna u 2017.godini, raspisan je javni poziv za dostavljanje ponuda. Obavještenje o nabavci se može...

14.3.2017

POTPISAN UGOVOR ZA NASTAVAK IZGRADNJE SPORTSKE DVORANE U SAPNI

Jučer je u kabinetu Općinskog načelnika potpisan ugovor o izvođenju radova na projektu Nastavak  igradnje sportske dvorane u Sapni. Ugovor je u ime Općine Sapna potpisao Načelnik Zudin Mahmuto...

23.2.2017

Plan razmještaja taksi stajališta u 2017.godini

Prema Planu razmještaja taksi stajališta na prostoru Općine Sapna, dva taksi stajališta planirano je ukupno 25 stajališnih mjesta. Rješenja za koristenje taksi...

23.2.2017

Plan javnih nabavki za 2017.godinu

Plan javnih nabavki za 2017.godinu usvojen je i potpisan 30.12.2016.godine. Planom je obuhvaćena nabavka roba, usluga i radova, prema planiranim sredstvima u Budžetu Općine Sapna za 2017.godine, te...

23.2.2017

Pravilnik o postupku jaavnih nabavki roba, usluga i radova u Općini Sapna

Pravilnikom o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u Općini Sapna, regulisana su pitanja procedura nabavki, od pokretanja postupka do sklapanja ugovora, nadležnost službenika za javne nab...

23.2.2017

Planirana sredstva za razvoj poduzetništva

U Budžetu Općine Sapna za 2017.godinu, za razvoj poduzetništva/privrede planirana su sredstva u iznosu od 95.000,00 Km (slovima:devedesetpethiljada konvertibilnihmaraka).

23.2.2017

Odluka o komunalnim taksama

Općinsko vijeće Sapna, na sjednici održanoj dana 09.02.2017.godine, donijelo je novu Odluku o komunalnim taksama.

22.2.2017

Odluka o izboru Nadzora na projektu Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni

Odluka o izboru Nadzora na projektu Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni za LOT 1 i LOT 2.

22.2.2017

Tromjesečno praćenje realizacije ugovora

Praćenje realizacije ugovora 8tromjesečno)

22.2.2017

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Medijsko praćenje rada Općine Sapna

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Medijsko praćenje rada Općinskog vijeće, Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Sapna.

14.2.2017

Odluka o izboru ponuđača za vršenje Nadzora na Sanaciji puta Nezuk-Baljkovica-Zukići

Odluka o izboru ponuđača za vršenje Nadzora na Sanaciji puta Nezuk-Baljkovica-Zukići

14.2.2017

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni - LOT 1

14.2.2017

Odluka o poništenju postupka za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni - LOT 2

Odluka o poništenju postupka za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni - LOT 2

14.2.2017

Odluka o izboru ponuđača za Nabavku kancelarijskog materijala LOT 1 i Nabavka tonera i ostalog kompjuterskog materijala LOT 2

Odluka o izboru ponuđača za Nabavku kancelarijskog materijala LOT 1 i Nabavk tonera i ostalog kompjuterskog materijala LOT 2

4.2.2017

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluge medijskog praćenja

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga medijskog praćenja rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača . ...

30.1.2017

Odluka o izboru ponuđača za javnu Nabavku bezalkoholnih pića i sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Sapna u 2017.godini

Odluka o izboru ponuđača za javnu Nabavku bezalkoholnih pića i sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Sapna u 2017.godini

30.1.2017

Odluka o izboru ponuđača za Sanaciju putne komunikacije Nezuk-Baljkovica-Zukići

Odluka o izboru ponuđača za Sanaciju putne komunikacije Nezuk-Baljkovica-Zukići

25.1.2017

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za Odabir nadzora na projektu Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za odabir nadzora na projektu Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni

19.1.2017

Obavještenje o nabavci goriva za službene automobile Općine Sapna u 2917.godini

Obavještenje o nabavci goriva za službene automobile  Općine Sapna u 2917.godini

18.1.2017

Obavještenje o nabavci usluga Medijskog praćenja rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Sapna u 2017.godini

Obavještenje o nabavci usluga Medijskog praćenja rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Sapna u 2017.godini

4.1.2017

Odluka o pokretanju postupka JN usluga za Odabir nadzora na projektu sanacija putne komunikacije Nezuk-Baljkovica-Zukići

Odluka o pokretanju postupka JN usluga za Odabir nadzora na projektu sanacija putne komunikacije Nezuk-Baljkovica-Zukići

26.12.2016

Obavještenje o nabavci radova za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni

Obavještenje o nabavci radova za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni

7.12.2016

Obavještenje o nabavci opreme za katastar zemljišta


7.12.2016

Poziv za dstavu ponuda za usluge revizije Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja Općine Sapna

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA SAPNA Općinski načelnik Broj:01-23-1947/16 Datum:01.12.2016.godine      &nbs...

7.12.2016

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni

Bosna i Hercegovina                              ...

30.11.2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor na rekonstrukciji dijela lokalnog puta u Selimovićima, MZ Vitinica

U postupku javne nabavke usluga za Izbor nadzornog organa na projektu Rekonstrukcija dijela lokalnog puta u Selimovićima, MZ Vitinica, donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača FINIŠ...

30.11.2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge Revizije Glavnog projekta regulacije rijeke Sapne

U postupku javne nabavke usluga revizije Glavnog projekta regulacije rijeke Sapne nizvodno od mosta na regionalnom putu Sapna-Zvornik i uzvodno od mosta na regionalnom putu Sapna-Kalesija, donesena ...

30.11.2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge Uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

U postupku javne nabavke usluga Uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) sa razvijenim softverskim rješenjem, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača SEV...

30.11.2016

USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE SAPNA ZA 2017.GODINU

Općinsko vijeće Sapna je na sjednici održanoj 24.11.2016. godine usvojilo Nacrt Budžeta općine Sapna za 2017. godinu u iznosu od 2 556 283,50 KM i isti zaključkom uputilo u javnu raspravu. Javna ras...

23.11.2016

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNIKE, GRAĐANE I INVESTITORE

OBAVJEŠTENJE   Obavještavamo privredne subjekte i građane sa prostora općine Sapna kao i potencijalne investitore, da je  na domeni „mrp.tk.gov.ba“  (...

25.10.2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Rekonstrukciju dijela lokalnog puta u Selimovićima, MZ Vitinica


21.10.2016

Odluka o izboru ponuđača za vršenje nadzora nad Izgradnjom spomen obilježja u MZ Međeđa


12.10.2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Izradu projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja općine Sapna


11.10.2016

Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku posipnog materijala (rizle za potrebe održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Sapna


10.10.2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Izgradnju spomen obilježja u MZ Međeđa


21.9.2016

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova za izgradnju spomen obilježja poginulim braniteljima Armije BiH u centralnom dijelu Općine Sapna

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova za izgradnju spomen obilježja poginulim braniteljima Armije BiH, u centralnom dijelu Općine Sapna